HOMEへ 一覧へ

黒田 清綱

人物情報
人物名 黒田くろだ 清綱きよつな (kiyotsuna kuroda)
号 (ペンネーム) 滝園
生没年 1830 〜 1917
職業 薩摩藩士 官僚 歌人 貴族院議員(子爵) 枢密顧問官 黒田清輝の養父 錦鶏間祗候
出身 鹿児島県
『書簡目録』 掲載ページ 128ページ
備考 藩校造士館で学ぶ 同門の高崎正風没後は明治・大正天皇の和歌の指導にあたる 
書簡情報
蘇峰宛て書簡 明治(1通) 計1通
  封書(1通)  直筆(1通)
蘇峰書簡(蘇峰からの発信)
   
塩崎彦市宛て書簡